WOLF szűrő webshop

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a WOLF Klíma és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 38. c. ép.; a továbbiakban: Adatkezelő) által a https://wolf-hu.eu/ URL link alatt üzemeltetett honlapon „WEBSHOP” fül alatt elérhető szűrő [IA1] [ZKWKéFK2] webáruház (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A Tájékoztatót az Adatkezelő annak érdekében teszi közzé, hogy a Webáruházon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit (továbbiakban: Felhasználók) a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa, így többek között az Adatkezelő által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Felhasználók a jelen Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Webáruház használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban Webáruházon közzétett termékek megrendelésére szolgáló űrlapokon szereplő adatok megadása nélkül a terméket megvásárolni kívánó Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött termék megrendelésre vonatkozó szolgáltatást igénybe venni.

A Webáruház megfelelő használatának és az egyes termék megrendelésre vonatkozó szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználók megismerjék és elfogadják. Amennyiben a jelen Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Webáruházon elérhető szolgáltatásokat.

1.      Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre a hatályos európai uniós és magyar jogszabályok, így elsősorban az alábbi jogszabályok irányadók:

2.      Az Adatkezelő kiléte és elérhetőségei

+361 357-5984

3.      Fogalom-meghatározások

4. Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelési tevékenységek

Jelen pontban a Webáruház használatával összefüggő, személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi adatkezelési tevékenység kifejtésre kerül az alábbiak szerint:

4.1. Wolf szűrő webáruház oldalon természetes személy Felhasználók megrendeléseihez kapcsolódó személyes adatok kezelése:

A természetes személy Felhasználók az Adatkezelő által a Webáruházban vételre kínált termékeket a Webáruház Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint tudják az Adatkezelő részére elküldeni megrendelésként, amelyhez kapcsolódóan az alábbiak szerint történik a személyes adatok kezelése:

Adatkezelés célja: A szerződés létrejöttét és teljes körű teljesítését megelőzően az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő és a Webáruházban eladásra kínált termékre megrendelést leadó Felhasználó kapcsolattartása biztosított legyen ahhoz, hogy a szerződést meg tudják kötni egymással, valamint az általuk kötött szerződés teljesítése megtörténjen.

Érintett személy: Természetes személy vevők (beleértve az egyéni vállalkozókat is), akik a Webáruházon keresztül valamely termékre megrendelést adnak le.

Kezelt személyes adatok köre:

– Természetes személy neve;

– Természetes személy telefonszáma;

– Természetes személy e-mail címe;

– Természetes személy címe;

– Megrendelés azonosító száma és összege.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adatkezelés időtartama: A szerződés teljesítése alatt.

4.2. Wolf szűrő webáruház oldalon jogi személy Felhasználók megrendeléseihez kapcsolódó személyes adatok kezelése:

A jogi személy Felhasználók az Adatkezelő által a Webáruházban vételre kínált termékeket a Web áruház Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint tudják az Adatkezelő részére elküldeni megrendelésként, amelynek során a kapcsolattartójuk személyes adatait meg kell adni Adatkezelő részére az alábbiak szerint megvalósuló adatkezeléshez:

Adatkezelés célja: A szerződés létrejöttét és teljes körű teljesítését megelőzően az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő és a megrendelést leadó Felhasználó kapcsolattartása biztosított legyen ahhoz, hogy a szerződést meg tudják kötni egymással, valamint az általuk kötött szerződés teljesítése megtörténjen, További célja az adatkezelésnek, hogy Adatkezelő a megrendelő jogi személy Felhasználóval kötött szerződés létrejöttét és tartalmát – szükség esetén – bizonyítani tudja, illetve esetlegesen felmerülő jogi igényeit érvényesíteni tudja. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a jogi személy Felhasználó kapcsolattartójának adatait a fenti pontban foglaltaktól eltérő célokra nem használja fel.

Érintett személy: A Webáruházon keresztül valamely termékre megrendelést elküldő jogi személy Felhasználó természetes személy kapcsolattartója.

Kezelt személyes adatok köre:

– Kapcsolattartó természetes személy neve;

– Kapcsolattartó természetes személy telefonszáma;

– Kapcsolattartó természetes személy e-mail címe;

– Kapcsolattartó természetes személy által képviselt cég neve.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz a kapcsolattartó adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely jogos érdek megegyezik a jelen 4.2. pont szerinti adatkezelés céljával.

Adatkezelés időtartama: Amennyiben a jogi személy Felhasználó megrendelése alapján az Adatkezelő és a jogi személy Felhasználó között szerződés jön létre, akkor a jelen pontban részletezett személyes adatok tekintetében az adatkezelés időtartama a szerződés időbeli hatályának megszűnését követő 5 éves elévülési időtartamhoz kötődik. szerződés teljesítése alatt.

4.3. Természetes személy Felhasználókkal létrejött szerződésekhez kapcsolódó igényérvényesítésekkel kapcsolatos adatkezelés:

A Webáruházon keresztül megrendelt termékre vonatkozóan a természetes személy Felhasználók és az Adatkezelő között létrejött szerződésekkel kapcsolatban mindkét szerződő fél részéről különböző jogi igények merülhetnek fel, amelyhez kapcsolódóan az elévülési időn belül az alábbiak szerint történik a személyes adatok kezelése:

Adatkezelés célja: Adatkezelő a természetes személy Felhasználó megrendelővel kötött szerződés létrejöttét és tartalmát – szükség esetén – bizonyítani tudja, illetve esetlegesen felmerülő jogi igényeit érvényesíteni tudja.

Érintett személy: Természetes személy vevők (beleértve az egyéni vállalkozókat is), akik a Webáruházon keresztül valamely termékre megrendelést adnak le.

Kezelt személyes adatok köre:

– Természetes személy neve;

– Természetes személy telefonszáma;

– Természetes személy e-mail címe;

– Természetes személy címe;

– Megrendelés azonosító száma és összege.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az érintett természetes személy adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely jogos érdek megegyezik a jelen 4.3. pont szerinti adatkezelés céljával.

Adatkezelés időtartama: A szerződés időbeli hatályának megszűnését követő 5-dik év végéig.

4.4. Adattovábbítás bankkártyás fizetés esetén harmadik személy részére:

Adatkezelő lehetőséget biztosít a Felhasználóknak arra, hogy a Webáruházon keresztül megrendelt terméket interneten keresztül, bankkártyával vásárolják meg, amelyhez fizetési szolgáltatóként a Stripe Payments Europe Limited és a Stripe Technology Europe, Limited (székhely: 1, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland ; továbbiakban: Stripe) által nyújtott Stripe elnevezésű online fizetési szolgáltatását veszi igénybe Adatkezelő.

Az Adatkezelő a Webáruházon keresztül megrendelt termékek ellenértékének megfizetése céljából igénybe vett Stripe fizetési szolgáltató, mint önálló adatkezelő részére a következő adatok kerülhetnek továbbításra a Stripe adatkezelési tájékoztatója alapján: Adott esetben a Stripe feldolgozhatja a fizetési számla adatait, bankszámlaadatokat, számlázási/szállítási címet, nevet, megrendelés leírását (beleértve a dátumot, időpontot, összeget, termék vagy szolgáltatás leírását), eszközazonosítót, e-mail címet, IP-címet/helyet, megrendelés azonosítóját, fizetési kártya adatait, adóazonosítót/státuszt, egyedi ügyfél-azonosítót, személyazonossági adatokat, beleértve a kormány által kiállított dokumentumokat (pl. nemzeti igazolványok, vezetői engedélyek és útlevelek).

A fizetési szolgáltatónak átadott adatkört a kártyatársasági előírások szabják meg az EMV (Europay-MasterCard-Visa) szabvány alapján, amelynek célja egy még biztonságosabb ügyfélhitelesítés lehetővé tétele.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében a Stripe, mint online fizetési szolgáltató adatkezelőnek, és nem az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozónak minősül, melynek alapján az adatkezelést saját adatkezelési szabályzata alapján, saját felelősségére végzi. A Stripe adatkezelésére irányadó adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el: Stripe Services Agreement — Ireland.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. Az elfogadó bank mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja. 

Az adattovábbítás jogalapja a Webáruházon keresztül megrendelt termékek vonatkozásában az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama az adattovábbítás lebonyolításáig tart.

4.5. Számviteli törvény rendelkezéseinek megfeleléssel kapcsolatos adatkezelés:

Az Adatkezelő a Webáruházon keresztül megvásárolt termékekhez kapcsolódóan számlát állít ki, amelyhez a számla alapjául szolgáló szerződésben foglaltakat is felhasználja. Az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok kezelését Adatkezelő az alábbiak szerint végzi:

Adatkezelés célja: Fizetés visszakereshetősége, azonosítása, valamint a számviteli törvény megfelelés céljából történő adattárolás.

Érintett személy: Természetes személy vevők (beleértve az egyéni vállalkozókat is), akik a Webáruházon keresztül valamely terméket megvásárolják.

Kezelt személyes adatok köre:

– Természetes személy neve;

– Természetes személy telefonszáma;

– Természetes személy e-mail címe;

– Természetes személy címe;

– Megrendelés azonosító száma.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

4.6. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít valamennyi megrendelő Felhasználó számára, hogy panaszait postai úton vagy e-mailen elküldje Adatkezelőnek. A fogyasztónak minősülő Felhasználók esetében a panaszkezelés biztosítása a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ából fakadó követelménynek megfelelést is célozza, de az Adtakezelő ezt a lehetőséget minden egyéb megrendelő Felhasználónak is biztosítja az Általános Szerződési Feltételei alapján. Ennek során a következő módon kezeli adatkezelő a panaszt benyújtó Felhasználók személyes adatait:

Adatkezelés célja: Felhasználók panaszainak kezelése a jogszabályi, illetve szerződéses rendelkezéseknek megfelelés céljából.

Érintett személyek: Panaszt benyújtó természetes személy Felhasználók. Panaszt benyújtó jogi személy Felhasználók képviselői.

Kezelt személyes adatok köre: személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, az ügykezeléshez szükséges egyéb személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja: Fogyasztónak minősülő Felhasználók által benyújtott panaszokat érintő személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk, (1), c)). Minden más Felhasználó személyes adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adatkezelés időtartama: A panaszra adott végső választól számított 3 év vége.

4.7. Házhozszállítás

Amennyiben a Felhasználó a megvásárolt terméket házhozszállítási szolgáltatással rendelte meg, akkor Adatkezelő a házhozszállítási szolgáltatáshoz címzettként megadott érintett személyek személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

4.7.1. ”Pannon XP” házhozszállítási szolgáltatása

Adatkezelő a házhozszállítás teljesítésére vonatkozóan vállalkozási szerződést kötött a ”Pannon XP” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.), mint csomagküldő szolgáltató (a továbbiakban: Pannon XP), így kizárólag Adatkezelő áll a házhozszállítás tekintetében szerződéses viszonyban a Pannon XP-vel. A házhozszállítási szolgáltatás megrendelője Pannon XP-vel szemben minden esetben Adatkezelő, viszont ennek teljesítéséhez Adatkezelőnek át kell adnia a házhozszállítási szolgáltatáshoz címzettként megadott érintett személyek jelen Tájékoztatóban meghatározott azon személyes adatait Pannon XP-nek, amelyekre a Pannon XP-nek a házhozszállítás teljesítéséhez szüksége van. Adatkezelő ehhez az adatátadáshoz kapcsolódóan önálló adatkezelőként a jelen 4.7.1. pontban foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes adatokat. Pannon XP szintén önálló adatkezelőnek minősül a saját maga által végzett házhozszállítási szolgáltatás tekintetében az Adatkezelőtől kapott címzetti személyes adatok vonatkozásában. Pannon XP az általa végzett adatkezelési tevékenységet a következő linkről elérhető adatkezelési tájékoztató szerinti tartalommal végzi: https://pannonxp.hu/adatvedelem/.

Adatkezelő által végzett adatkezelés célja: Annak biztosítása, hogy a terméket házhozszállítási szolgáltatással megrendelő Felhasználó számára a csomagküldő szolgálat ki tudja szállítani a Felhasználó által megadott szállítási címre a terméket.

Érintett személyek: Címzettként megadott természetes személyek. Címzettként megadott jogi személyek képviselői.

Kezelt személyes adatok köre: természetes személy neve, online név, e-mail cím, természetes cím, telefonszám, esetlegesen a megjegyzések rovatban megadott egyéb személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja: Amennyiben a megrendelő Felhasználó és a címzett természetes személy, akkor az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Minden más esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz a kapcsolattartó adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely jogos érdek megegyezik a jelen 4.7. pont szerinti adatkezelés céljával.

Adatkezelés időtartama: A szerződés időbeli hatályának megszűnését követő 5-dik év végéig. Jogos érdekre alapított jogalap esetén az érintett személy tiltakozásának időtartamáig, amennyiben az rövidebb, mint a szerződés időbeli hatályának megszűnését követő 5-dik év vége.

4.7.2. Magyar Posta Zrt. házhozszállítási szolgáltatása

A postai szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait tartalmazó 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Postarendelet) 3/A. §-a kötelezővé teszi a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozások számára, hogy a Magyar Posta Zrt., mint egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetősége választási lehetőségként szerepeljen a honlapon a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távollévők között kötött szerződés alapján értékesített áru kézbesítése érdekében. Adatkezelő ezen jogszabályi kötelezettségének eleget téve regisztrálta a Webáruházat a Magyar Posta Zrt. webáruházi regisztráció online felületén.

A Magyar Posta Zrt. házhozszállítási szolgáltatásának igénybevétele esetén Adatkezelőnek át kell adnia a házhozszállítási szolgáltatáshoz címzettként megadott érintett személyek jelen Tájékoztatóban meghatározott azon személyes adatait Magyar Posta Zrt-nek, amelyekre a Magyar Posta Zrt-nek a házhozszállítás teljesítéséhez szüksége van. Adatkezelő ehhez az adatátadáshoz kapcsolódóan önálló adatkezelőként a jelen 4.7.2. pontban foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes adatokat. Magyar Posta Zrt szintén önálló adatkezelőnek minősül a saját maga által végzett házhozszállítási szolgáltatás tekintetében az Adatkezelőtől kapott címzetti személyes adatok vonatkozásában. Magyar Posta Zrt az általa végzett adatkezelési tevékenységet a következő linkről elérhető adatkezelési tájékoztató szerinti tartalommal végzi: Kapcsolatfelvetelhez_ajanlat_adasashoz_adatkezelesi_tajekoztatas.pdf (posta.hu).

Adatkezelő által végzett adatkezelés célja: A Postarendelet vonatkozó előírásának megfelelően annak biztosítása, hogy a terméket a Magyar Posta Zrt házhozszállítási szolgáltatásával megrendelő Felhasználó számára a Magyar Posta Zrt szolgálat ki tudja szállítani a Felhasználó által megadott szállítási címre a terméket.

Érintett személyek: Címzettként megadott természetes személyek. Címzettként megadott jogi személyek képviselői.

Kezelt személyes adatok köre: természetes személy neve, e-mail címe, természetes címe, telefonszáma, esetlegesen a megjegyzések rovatban megadott egyéb személyes adatok, jogi személyek képviselői által képviselt szervezet neve, címe.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Adatkezelés időtartama: Az Érintett személyes adatainak a Magyar Posta Zrt. részére történő átadást követő 5 évig kezeli a személyes adatokat az Adatkezelő, mivel az Adatkezelő és az Érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

5.      Adatkezelés módja, adattovábbítás és adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel összhangban kezeli, az Érintettek adatait nem hozza harmadik személyek tudomására, illetve nyilvánosságra a következőben foglaltak kivételével:

A fenti bekezdésben rögzített Adattovábbítások, valamint az ezekből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé, illetve ezekre vonatkozóan az Adatkezelő kizárja felelősségét.

Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti.

Az Adatkezelő a Webáruházhoz kapcsolódó adatkezelések esetén az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére biztosít hozzáférést személyes adatokhoz, vagy továbbít nekik személyes adatokat:

5.1. Tárhelyszolgáltató

Az Adatkezelő a Webáruház üzemeltetéséhez az ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 9024 Győr, Déry T. u. 11.; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-016359) által nyújtott tárhelyszolgáltatást veszi igénybe.

5.2. Bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adattovábbítás

A jelen Tájékoztató 4.4. pontja alapján az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéhez tartozik, hogy személyes adatokat továbbítson a PayLike Aps fizetési szolgáltatónak mindazon esetekben, amikor a Webáruházon keresztül megrendelt termék díjának megfizetése a PayLike elnevezésű online fizetési szolgáltatás igénybevételén keresztül történik.

Az Adatkezelő által a jelen pontban meghatározott online fizetési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett szolgáltató a PayLike Aps (székhely: Hack Kampmanns Pl. 10, 8000 Aarhus, Dánia). A PayLike Aps a fizetési szolgáltatást önálló adatkezelőként nyújtja a Privacy policy for end-users – Paylike linken elérhető saját adatvédelmi szabályzata alapján.

5.3. Csomagküldő szolgáltató

Adatkezelő a házhozszállítás teljesítésére vonatkozóan a Pannon XP csomagküldő szolgáltatót veszi igénybe, illetve jogszabályi előírásnak megfelelés érdekében biztosítja a Magyar Posta Zrt. házhozszállítási szolgáltatása igénybevételének lehetőségét is. A jelen Tájékoztató 4.7.1., illetve 4.7.2. pontjai alapján az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéhez tartozik, hogy személyes adatokat továbbítson a Pannon XP-nek, illetve Magyar Posta Zrt-nek annak érdekében, hogy Adatkezelőtől házhozszállítással megrendelt termékeket a Pannon XP, illetve a Magyar Posta Zrt. ki tudja szállítani a megrendelő Felhasználó által megadott szállítási címre.

5.4. Megrendelések iktatásához és számlázáshoz használt vállalatirányítási rendszer

Adatkezelő a számlázáshoz, valamint a megrendelések iktatásához a Microsoft Corporation Microsoft Dynamics Nav elnevezésű vállalatirányítási rendszer szolgáltatását veszi igénybe, amely rendszerben az Érintett adatait elsődlegesen a Microsoft Ireland Operations Limited, (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország) adatfeldolgozó tárolja. A Microsoft adatkezelési tájékoztatója ezen a linken keresztül ismerhető meg: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

6.      Az  Érintett jogai

Az Érintetteket – Adatkezelővel való kapcsolatuk jellegétől függetlenül –a jelen fejezetben felsorolt és részletezett jogok illetik meg az Adatkezelő által folytatott adatkezeléssel összefüggésben.

6.1.  A tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos információkról az Adatkezelővel fennálló kapcsolatának megfelelő, de legalább jelen Tájékoztató szerinti részletességgel tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő köteles a tájékoztatást a tájékoztatás iránti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megadni az Érintett részére.

6.2.  A hozzáférési jog

A hozzáférési jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és azok adatkezelésével összefüggő információkhoz (az érintett személyes adatok kategóriái és a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezeléssel összefüggő további adatok, információk) hozzáférést kapjon.

6.3.  A helyesbítéshez való jog

A személyes adatok helyesbítésének joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, és arra, hogy az Adatkezelő az Érintett hiányos személyes adatait kiegészítse.

6.4.  A törléshez való jog

A törléshez való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Érintett személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  1. az Érintett visszavonja személyes adatainak kezelésének jogalapját képező hozzájárulását, és az Adatkezelő által történő adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  1. az Érintett a jelen Tájékoztató 6.7. pontja szerint tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  1. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  1. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

6.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  1. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  1. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  1. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.6.  Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 1. az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az Érintett fél; és
  1. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.7.  A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő vagy más harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8.  Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

Az Érintett bármikor jogosult visszavonni személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az adatkezelés jogalapját az Érintett hozzájárulása képezte. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.      Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, így különösen megvédi ezen adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Az Érintett személyes adatainak biztonsága érdekében az Adatkezelő vállalja, hogy valamennyi, személyes adatok kezelésében érintett munkavállalójával betartatja a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatvédelmi rendelkezéseket.

8.      Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt az Érintettnek célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie a fenti elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Az Érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

9.      Vegyes rendelkezések

A jelen Tájékoztató 2024.05.15. napján lép hatályba.


 [IA1]Így helyes??  ?

 [ZKWKéFK2]Igen