Általános szerződési feltételek

Jelen ÁSZF 2024.05.15.napjától kezdődően, annak módosításáig vagy visszavonásáig hatályos.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljes körűen szabályozza a WOLF Klíma és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Wolf vagy Szolgáltató)  által működtetett a www.wolf-hu.eu/szurok cím alatti weboldalon elérhető webáruház (a továbbiakban: Webáruház) felhasználási-, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

A Webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés (a továbbiakban: szerződés vagy adásvételi szerződés) jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: Megrendelő) között. A szerződés interneten kötött, de nem írásba foglalt magyar nyelvű szerződésnek minősül, melynek tartalma kizárólag elektronikusan kerül iktatásra és archiválásra, valamint utólagosan hozzáférhető, visszakereshető, magatartási kódexre nem utal.

A Megrendelő  legkésőbb a megrendelés Webáruházon keresztül történő leadásakor elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, és kijelenti, hogy annak valamennyi rendelkezésével egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, ugyanis anélkül megrendelés leadása nem lehetséges.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Webáruház terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, és bármely egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal való felhasználása a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek  (a továbbiakban: ÁSZF) egyes szerződéses feltételei – különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF 5.2; 5.7; 6.3; 7.12; 7.13; 9.1  valamint 15.3; pontjai – lényegesen eltérhetnek a vonatkozó (i) jogszabályoktól vagy (ii) a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint (iii) a Felek között korábban alkalmazott szerződéses feltételtől. Kérjük, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket csak és kizárólag akkor fogadja el, illetve csak akkor kösse meg adásvételi szerződését a Szolgáltatóval jelen ÁSZF alapján, ha a fenti rendelkezéseket az ÁSZF elfogadását megelőzően előzetesen megismerte megértette és azokat kifejezetten elfogadja. 

 1. Szolgáltató adatai
 2. Cég elnevezése: WOLF Klíma és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
 3. Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 38. c. ép.
 4. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-264169
 5. Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 6. Adószám: 10841860-2-43
 7. Weboldal: https://wolf-hu.eu
 8. E-mail cím: info@wolf-hu.eu
 9. Telefonszám: +36 1 357 59 84

3.1. Megrendelőnek minősülnek azon cselekvőképes természetes és nem természetes személyek, akik, illetve amelyek a Szolgáltató termékeit megvásárolják. Megrendelő a megrendelésével elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan nem természetes személy, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek, egyenként történő említés esetén: Fél.

3.2. Bizonyos esetekben eltérő szabályok vonatkoznak azon Megrendelőkre, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülnek. Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Amennyiben a jelen ÁSZF a „Fogyasztó” kifejezést használja, akkor az adott rendelkezés kizárólag a jelen pontban meghatározottak szerint fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkozik (a továbbiakban: Fogyasztó).

4.1. Az ÁSZF célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között a Webáruházon keresztül leadott megrendelés és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejött adásvételi szerződés, valamint az esetleges szállítási jogviszony feltételeit.

4.2 A jelen ÁSZF a Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között a Weboldalon keresztül elektronikus úton megrendelt Termék(ek) adásvétele és – amennyiben Megrendelő házhozszállítást is rendelt akkor – szállítása tárgyában létrejött szerződésekre vonatkozik.

4.3 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő közötti valamennyi,  a Webáruházon keresztül megkötött és Magyarország területén létrejött jogügyletre.

4.4 A jelen ÁSZF 2024.05.15. napján lépett hatályba, és az egyes Megrendelők vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a Webáruházon keresztül a megrendelés leadását megelőzően történő elfogadással válnak kötelező erejűvé. Amennyiben Megrendelő nem fogadja el a jelen ÁSZF rendelkezéseit akkor a Webáruházon keresztül nem tud érvényes megrendelést leadni.  Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása vagy módosítása esetén. A Felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

4.5 A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a Webáruház weboldalán (www.wolf-hu.eu/szurok) , így az valamennyi Megrendelő számára hozzáférhető, nyilvános.

Az ÁSZF egyoldalú módosítására a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül,– a jogszabályban meghatározott kivételekkel – egyoldalúan jogosult. A módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tíz (10) nappal a Webáruház weboldalán (www.wolf-hu.eu/szurok) közzétenni. A módosítást oly módon kell nyilvánosságra hozni, hogy a Megrendelők számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre. A megrendelés leadásával a Webáruházban a Megrendelő elfogadja a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseit.

5.1 A Webáruházban a Szolgáltató által forgalmazott termékek, elsődlegesen szűrőbetétek (a továbbiakban: Termékek vagy Termék) kaphatók.

5.2 A Webáruházból minden esetben csak az elérhetőként megjelölt Termék(ek) rendelhetők meg, azonban a Szolgáltató törekvései ellenére előfordulhatnak készlethiányok, melynek következtében egyes Termékek megrendelése nem minden esetben lehetséges. A készletek folyamatos online és a Szolgáltató üzleteiben való értékesítése miatt a Webáruházban látható készletek és a tényleges készletek eltérhetnek egymástól, így előfordulhat, hogy a Webáruházban már megrendelt Termék nem áll rendelkezésre (például mert az üzletekben történő értékesítés keretében eladásra került a Termék utolsó darabja is). Ilyen esetben a Termékre vonatkozó megrendelését a Szolgáltató nem tudja teljesíteni, amelyről rövid időn belül tájékoztatja a Megrendelőt, és a meg nem valósult online vásárlás esetlegesen a Megrendelő által már kifizetett ellenértékét Szolgáltató visszatéríti.

5.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes Termékek vonatkozásában meghatározza az egyes Megrendelők által megvásárolható maximális mennyiséget, mely a korlátozás ténye minden esetben feltüntetésre kerül a Termék mellett a Webáruházban.

5.4 A Szolgáltató megfelelő gondossággal kezeli a Webáruházban szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges, így a Webáruházban szereplő esetleges nyilvánvaló hibákért, elírásokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

5.5 A Webáruházban megjelenített képek illusztrációk, így azok valóságtól való esetleges eltéréséért felelősséget a Szolgáltató nem vállal, de törekszik rá, hogy a Termékek képei lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. Előfordulhat, hogy a Webáruházban található egyes Termékek aktuális csomagolása a Webáruházban szereplő képen látható csomagolástól eltér, azonban az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.6 Amennyiben a Webáruházban szereplő információ a tudatos fogyasztótól elvárható ésszerű eljárás mellett homályosnak, hiányosnak, vagy ellentmondónak tűnik, úgy javasoljuk a Szolgáltató ügyfélszolgálatának megkeresését. Ennek elmaradásából eredő hátrányos következményekért a Szolgáltató felelőséget nem vállal.

5.7 A Webáruház működésében felmerülő hibából vagy hiányosságból eredő károkért Szolgáltató felelőssége kizárt.

Az ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webáruház weboldalának teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szolgáltatón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, kibertámadások, túlterheléses támadások vagy más a weboldal üzemelését veszélyeztető külső behatások, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szolgáltató az e körülményekből fakadó mindennemű felelősségét kifejezetten kizárja.

6.1 Az egyes Termékek mellett feltüntetett ár az adott Termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, azonban nem tartalmazza az esetleges szállítás, összeszerelés, és beüzemelés költségeit. Az egyes Termékek megjelölt vételára az adott pillanatban, illetve árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetén a Webáruházban megjelölt ideig és a készlet erejéig érvényes. A Termék(ek) vételára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

6.2 Az árkedvezménnyel forgalmazott Termék(ek) esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke, valamint az árkedvezménnyel csökkentett vételár kerül feltüntetésre.

6.3 Nem zárható ki, hogy a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni, hanem jogosult felajánlani Megrendelő számára a helyes áron történő eladást. A helyes ár ismeretében Megrendelő a vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni. Ha ezen határidőn belül Megrendelő nem erősíti meg a megrendelési szándékát, akkor az adott megrendelés törlésre kerül és a Megrendelő által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a megrendeléstől elállt volna.


6.4 A Termék(ek) árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Ez azt jelenti, hogy az esetleges árváltoztatás nem befolyásolja a Megrendelő által már leadott megrendelt Termék(ek) árát, amennyiben a megrendelt Termék nem a 6.3 pont szerinti hibás áron került megrendelésre.

7.1 A megrendelések leadása kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruházban – melynek weboldala a www.wolf-hu.eu/szurok címen érhető el –, a Webáruház online felületén elérhető webes felületen keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos visszaigazolást és tájékoztatást a Szolgáltató szintén elektronikus úton a megrendelés során megadott e-mail címre továbbítja a Megrendelő részére.

7.2 A Webáruház weboldalára (www.wolf-hu.eu/szurok) való belépést követően a Megrendelő a Webáruházban kiválaszthatja lakásszellőztető berendezésének típusát, melyhez szűrőbetétet szeretne vásárolni. A berendezés típusának kiválasztása (a megfelelő típusú berendezés ikonjára kattintás) után a Webáruházban láthatóvá válnak a berendezéshez rendelhető szűrőbetétek.

7.3 A megrendelést a kiválasztott és megvásárolni kívánt Termék(ek)nek a kívánt darabszámban a virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze a Megrendelő, az egyes kiválasztott Termékek alatt látható „Kosárba rakom” gombra kattintva.

7.4 A Webáruház képernyőjének jobb felső sarkán látható „bevásárló kocsi” ikonra kattintva megtekinthető a virtuális kosár tartalma, tehát az aktuálisan kiválasztott és virtuális kosárba helyezett Termékek, valamint az egyes Termékek vételára, továbbá a kosárban lévő Termék(ek) összesített vételára. A virtuális kosár tartalmát szintén itt van lehetőség módosítani, lehetséges a kosárba helyezett egyes Termékek darabszámának módosítása, illetve az egyes Termékek törlése a kosárból.

A virtuális kosárból a Megrendelő visszaléphet a Webáruház termékoldalára a „Vissza a Termékekhez” gombra kattintva és folytathatja a vásárlást, vagy a „Tovább a megrendelés véglegesítéséhez” gombra kattintva megnézheti a megrendelni kívánt Termé(ke)ket, azok darabszámát, és a Termék(ek) vételárát (Áfá-val), valamint a Megrendelő választhat a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok közül, valamint a megrendelés véglegesítéséhez itt szükséges megadnia a számlázási adatokat, és amennyiben a Megrendelő a Termék(ek) házhozszállítással történő átvételét választotta, akkor itt adhatja meg a szállításhoz szükséges adatokat, végül ellenőrizheti a megrendelés adatait és véglegesítheti megrendelését. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg, és a megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet. A megrendelés véglegesítése során a rendszer lehetőséget biztosít a Megrendelő részére a fenti adatok ellenőrzésére és módosítására. A Megrendelő a megrendelés véglegesítésével a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást kifejezetten elismeri és tudomásul veszi.

7.5 A Szolgáltató biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

7.6 Amennyiben Megrendelő a Termékek házhozszállítással történő átvételét választotta akkor a szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a megrendelés elküldésével Megrendelő hozzájárul, hogy a megrendelt Termékek kiszállítását végző futárszolgálatnak (ideértve a Magyar Posta Zrt-t is amennyiben a Megrendelő a Magyar Posta Zrt. által történő kézbesítést választotta) az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatok átadásra kerüljenek.

7.7 Amennyiben a Megrendelő minden adatot rendben talált és el kívánja küldeni megrendelését a Szolgáltató részére, akkor a Webáruház rendeléskezelő felületén e célból elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával – amennyiben erre korábban nem került sor – kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, majd ezt követően a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával küldheti el megrendelését a Szolgáltató részére. Szolgáltató a rendelés feladása után automatikusan egy kézhezvétel megerősítését tartalmazó elektronikus levelet küld, amely azt igazolja, hogy a megrendelés megérkezett a Szolgáltatóhoz.  

7.8 A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számukra hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert a Megrendelő e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók és/vagy a tárhely telítettsége miatt, vagy egyéb a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerült okból kifolyólag a Megrendelő számára nem kerül kézbesítésre az e-mail üzenet.

7.9 Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a megrendelést, amennyiben az teljesíthető. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség, illetve a szerződéses kötelezettség alól.

7.10 Ha bármely megrendelt Termék a megrendelést követően esetlegesen nem áll rendelkezésre a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a rendelkezésre nem álló Termék megrendelését, ebben az esetben a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződés nem jön létre. A Szolgáltató a Megrendelőt erről indokolatlan késedelem nélkül e-mail formájában tájékoztatja és az esetlegesen visszautasított Termék vonatkozásában előre kifizetett ellenértéket visszatéríti Megrendelő részére, legkésőbb a tájékoztatás elküldését követő harminc (30) napon belül, ezen felül azonban a Szolgáltatót semmiféle kártérítése, vagy kártalanítási kötelezettség nem terheli.

7.11 Amennyiben a megrendelt Termék(ek) kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, közegészségügyi járvány, stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt ennek tényéről Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja, és ebben az esetben a már előzetesen megfizetett Termékek vételárát a Megrendelő részére visszatéríti és ezzel egyidejűleg a Felek között létrejött szerződés megszűntnek minősül.

7.12 Szolgáltató jogosult arra, hogy a 7. pont fenti alpontjaiban írtakon túl az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – ne fogadja el a leadott megrendelést, bármiféle kártérítési kötelezettség nélkül:

– ha a Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Megrendelő bankkártyáját kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

– ha a Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Szolgáltató online fizetést biztosító partnere – nem a Szolgáltatónak felróható okból – nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

– ha a Webáruházban technikai hiba miatt 0 Ft-os, 1 Ft-os vagy az adott Termék piaci értékéhez képest irreálisan alacsony vételár kerül megjelenítésre;

– ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg, vagy nem adja meg a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat;

– ha a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben valamely korábbi megrendelés vonatkozásában;

– ha a Megrendelőnek felróható okból kifolyólag Szolgáltatónak fel kellett függesztenie valamely korábbi megrendelés teljesítését;

– ha a Megrendelőnek felróható okból Szolgáltató elállt valamely korábbi megrendelés vonatkozásában létrejött szerződéstől, vagy Szolgáltató nem tudta elfogadni Megrendelő valamely korábbi megrendelését a jelen ÁSZF-ben vagy bármely vonatkozó jogszabályban meghatározott bármely okból kifolyólag.

Az el nem fogadott megrendelés vonatkozásában előre kifizetett ellenértéket Szolgáltató visszatéríti Megrendelő részére, legkésőbb a megrendelés el nem fogadásáról szóló értesítés elküldését követő harminc (30) napon belül, ezen felül azonban a Szolgáltatót semmiféle kártérítési, vagy kártalanítási kötelezettség nem terheli.

7.13 A Megrendelő által megrendelt Termék(ek) mindaddig a Szolgáltató tulajdonában maradnak, amíg a Termék(ek) vételára teljes egészében megfizetésre nem kerül Szolgáltató részére.

8.1 A Szolgáltató a Megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelés alapján a megvásárolni kívánt Termék(ek) vételáráról elektronikus számlát állít ki, melyet a Szolgáltató e-mailben, elektronikus formában juttat el közvetlenül a Megrendelő részére. Az elektronikus úton kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

8.2 A megrendelt Termék(ek) vételárának kifizetése a Szolgáltató üzleteiben történő személyes átvétel esetén lehetséges a Termék(ek) átvételekor készpénzben vagy bankkártyával történő fizetéssel, vagy online bankkártyás előrefizetéssel, valamint az átvételt megelőző banki átutalással. Amennyiben a Megrendelő a megrendelt Termék(ek) házhozszállítását rendeli meg – és a házhozszállítást nem a Magyar Post Zrt. végzi -, akkor a Termék(ek) vételára a szállítási díjjal együtt utánvéttel készpénzzel (utánvéttel történő fizetés esetén további utánvét kezelési díjat számít fel a Szolgáltató), online bankkártyás előrefizetéssel, valamint az átvételt megelőző banki átutalással lehetséges.  Amennyiben  a megrendelt Termék(ek) házhozszállítását a Magyar Posta Zrt. végzi a Megrendelő választása alapján, akkor a Termék(ek) vételára a szállítási díjjal együtt online bankkártyás előrefizetéssel, valamint az átvételt megelőző banki átutalással lehetséges.

8.3 Online bankkártyás fizetés menete:

8.3.1 Amennyiben a Megrendelő online bankkártyás fizetéssel kívánja kiegyenlíteni a megrendelt Termék(ek) vételárát, akkor a Webáruházban való rendelési folyamat során az online bankkártyás fizetési módot kell választania, majd a megjelenő fizetési felületen a szükséges bankkártya adatok megadásával indíthatja meg a fizetési folyamatot, mely a STRIPE fizetési szolgáltató oldalán keresztül történik, melynek felhasználási feltételei a következő webcímen érhetőek el: https://stripe.com/en-hu/legal/ssa. A fizetés megvalósulásáról vagy sikertelenségéről a Megrendelő visszaigazoló email-t kap.

8.3.2A fizetés során beírt adatokat a Wolf Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég (STRIPE) kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

8.3.3. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyák csak akkor fogadhatók el, ha azok használatát a kártyakibocsátó bank engedélyezte. Megrendelő köteles ezzel kapcsolatban saját bankjánál informálódni arról, hogy kártyája használható-e a Webáruházban történő vásárlás során.

8.4. Szolgáltató jogosult bármely megrendelés teljesítését felfüggeszteni, amennyiben Megrendelőnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben. A megrendelés teljesítésének felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig Megrendelő lejárt tartozását nem teljesíti Szolgáltató felé.

8.5. Fogyasztónak minősülő Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a Ptk. 6:48. § szerinti késedelmi kamatra jogosult. Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.

9.1 Amennyiben Megrendelő a megrendelésében a megvásárolni kívánt Termék(ek)nek a Szolgáltató üzleteiben történő személyes átvételét választja, akkor a megrendelt Terméke(ke)t a megrendelést visszaigazoló e-mailben megjelölt üzletben van lehetősége átvenni a hivatalos nyitvatartási időben mely megtekinthető a következő weboldalon: https://wolf-hu.eu/kapcsolat/ Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt Termé(ke)ket a Megrendelő visszaigazoló e-mail üzenetének elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül tartja rendelkezésre. A rendelés átvételéhez a Megrendelőnek be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány). Amennyiben Megrendelő az általa megrendelt Termé(ke)ket 10 (tíz) munkanapon belül a Szolgáltatótól nem veszi át, úgy ezt követően a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és a megrendelést lezárni, melyről e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt. A megrendelt Termék(ek) Megrendelő általi átvételének elmaradásából kifolyólag a Szolgáltató szerződéstől való elállása és a megrendelés lezárása esetén Szolgáltató a Termék(ek) Megrendelő által megfizetett ellenértékét visszafizeti Megrendelő részére oly módon, hogy annak összegét átutalja a Megrendelő által írásban megadott bankszámlaszámra, a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli tájékoztatásának kézhezvételét követő tizennégy (14) napon belül. Szolgáltató visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nem esik késedelembe, amíg Megrendelő a Termék(ek) vételárának visszautalásához szükséges adatokat Szolgáltató részére nem küldi meg – azaz az adatok nem kerülnek Szolgáltató részére kézbesítésre – írásban.

Amennyiben Megrendelő a megrendelésében a megvásárolni kívánt Termék(ek)nek egy általa megadott magyarországi címre történő házhozszállítását kéri, akkor a Szolgáltató a megrendelt Termé(ke)ket becsomagolja, és a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt szállítási módnak megfelelően a megjelölt magyarországi címre szállítja, és ott a Megrendelő – vagy az általa kijelölt harmadik személy – részére átadja.

A Termék(ek) kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik, vagy a Magyar Posta Zrt. által amennyiben a Megrendelő a Magyar Posta Zrt-t választja a szállításra. Kiszállítás kizárólag Magyarország területére kérhető. A becsült szállítási határidőről a Szolgáltató minden esetben a Webáruházban tájékoztatja a Megrendelőt, valamint a megrendelés elküldése előtt is megjeleníti a becsült szállítási határidőt.  A Szolgáltató által vállalt szállítási határidő a megrendelés elfogadása tárgyában küldött visszaigazoló e-mailben szerepel, mivel az jelentősen függ a szállítási címtől, illetve a rendelési időszaktól (pl. lényegesen hosszabb lehet a szállítási határidő a karácsonyi időszakban mint más szállítási szempontból kevésbé frekventált időszakokban) azonban Szolgáltató minden észszerűen elvárható intézkedést megtesz azért, hogy a vállalt szállítási határidő ne legyen jelentősen hosszabb, mint a becsült szállítási határidő. Amennyiben a szállítást futárszolgálat és nem a Magyar Posta Zrt. végzi, akkor  a  Megrendelő által megadott érvényes e-mail cím esetén a Megrendelő részére a szállítást végző futárszolgálat a szállítást megelőző napon szállítási emlékeztető e-mailt küld. Sem Szolgáltató, sem a szállítást végző futárcég nem felelős, amennyiben a szállításra emlékeztető e-mail azért nem érkezik meg Megrendelő részére, mert Megrendelő e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók a tárhely telítettsége miatt, vagy egyéb a Szolgáltató, vagy a szállítást végző futárcég érdekkörén kívül felmerült okból kifolyólag a Megrendelő számára nem kerül kézbesítésre az e-mail üzenet.

Amennyiben Megrendelő a Termék(ek) kézbesítésére, és szállítására a Magyar Posta Zrt-t választja, akkor a megrendelt Termé(ke)ket tartalmazó csomagot a Magyar Posta Zrt. szállítja ki. A Magyar Posta Zrt. által végzett szállítás mindenkori részletes feltételrendszere a Magyar Posta Zrt. aktuális Általános Szerződései feltételeiből ismerhetőek meg melyek a Magyar Posta Zrt. honlapján érhetőek el.

Szolgáltató jogosult bármely házhozszállítással való megrendelés teljesítését felfüggeszteni abban az esetben, ha a Megrendelő neki felróható okból a megjelölt szállítási címen korábban nem vette át a megrendelt Termé(ke)ket legalább két egymást követő alkalommal. A megrendelés teljesítésének felfüggesztéséről a Szolgáltató e-mail üzenetben értesíti a Megrendelőt A megrendelés teljesítésének felfüggesztése mindaddig fennmarad, amíg a megrendelt Termék(ek) személyes átvételéről nem gondoskodik a Megrendelő, azonban ha erre nem kerül sor a fenti e-mail üzenet elküldését követő 10 munkanapon belül, akkor Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől és az elállással, illetve megrendelés kiszállításának meghiúsulásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit felszámítani és kiszámlázni a Megrendelő felé 8 napos fizetési határidővel.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek a Megrendelőt abból fakadóan érik, hogy a megrendelés során valótlan, illetve hibás vagy a Megrendelőtől eltérő harmadik személyhez tartozó szállítási és/vagy kapcsolattartási adatokat ad meg. 

A házhozszállítást és az átadás-átvételt követően Megrendelő a kézhez kapott Termé(ke)ket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni. Amennyiben megrendelése során, illetőleg a Termék(ek) átvételét követően Megrendelőnek bármilyen panasza merülne fel, Megrendelő jogosult panasszal élni. A Szolgáltató által teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat Szolgáltató a kiszállítás időpontját követő 36 órán belül fogadja el.

A Termék(ek) átadás-átvételével a kár veszélyének viselése a Megrendelőre száll át. Az átvételt követően a Termék(ek)ben bekövetkező sérülésekért, hiányokért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 1. Szavatosság, jótállás

10.1. Amennyiben a Szolgáltató a Termék(ek) adásvételére vonatkozó szerződést hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet. A szavatossági és jótállási igényre vonatkozó tájékoztatót a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.

10.2. Kellékszavatosság

10.2.1. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint

Kivételt képez a fenti szabályok alól amennyiben a Megrendelő Fogyasztónak minősül, ebben az esetben a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki.

10.2.2. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezését követően késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval. Amennyiben a Megrendelő Fogyasztónak minősül, akkor a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

10.2.3. A Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, azonban ha a Megrendelő Fogyasztónak minősül, akkor a kellékszavatosság igény a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

10.2.4. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10.2.5 Ha a hibás teljesítés a megrendelt Termék(ek)nek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében az elállás feltételei fennállnak, a Megrendelő a szerződést csak a hibás Termék(ek) tekintetében szüntetheti meg, de jogosult az azokkal együtt rendelt bármely egyéb Termék(ek) vonatkozásában is elállni a vásárlástól, ha a Megrendelőtől nem várható el észszerűen, hogy csak azokat a Terméke(ke)t tartsa meg, amelyek vonatkozásában hibás teljesítés nem történt.

10.2.6 Megrendelő hibás teljesítés esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – arányos árleszállítást kérni vagy elállni a vásárlástól, ha:

A szavatosság tekintetében egyebekben a 2013. évi V. törvény, valamint a Fogyasztónak minősülő Megrendelők esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10.3. Jótállás

10.3.1. A Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartós fogyasztási cikkeket is értékesít, így Fogyasztóval kötött szerződés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott időtartamnak megfelelő azaz:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételárú Termék vásárlása esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételárú Termék vásárlása esetén két év,

c) 250 000 forint vételár feletti Termék vásárlása esetén három év.

 A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásával, illetve, amennyiben a Termék üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik feltéve, hogy a Termék Fogyasztó részére történő átadása és annak üzembe helyezése között nem telik el több mint 6 hónap. Ha a Fogyasztó a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék átadásának napja.

A jótállási határidők elmulasztása – a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt esetek kivételével – jogvesztéssel jár.

10.3.2. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.3.3 A Szolgáltató a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezéseinek megfelelően törekszik arra, hogy jótállási igény érvényesítése esetén a Termék javítására, illetve cseréjére az igényérvényesítés bejelentését követő 15 (tizenöt) napon belül sor kerüljön. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 (tizenöt) napot meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.

10.4. Termékszavatosság

10.4.1. Fogyasztónak eladott Termék(ek) hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a Termék(ek) hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Termé(ke)ket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.4.2. Jelen 10.4 pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója azaz a Szolgáltató is.

10.4.3. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

10.4.4. Csere esetén a kicserélt Termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

10.4.5. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

10.4.6. A gyártót a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

10.4.7. A szavatosság tekintetében egyebekben a 2013. évi V. törvény, valamint a Fogyasztónak minősülő Megrendelők esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 1.       Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség

11.1. A Szolgáltató köteles tájékoztatni a Megrendelőt a Termék(ek) lényeges tulajdonságairól.

11.2. Szolgáltató jelen ÁSZF keretében tájékoztatja a Fogyasztót az ÁSZF 13.2-13.3. pontjaiban foglalt elállási jogáról. A tájékoztatás megtörténtét Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elismeri.

11.3. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a közöttük létrejövő szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi adatról, információról.

11.4. Felek kifejezetten kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük létrejövő szerződés megkötése és teljesítése során együttműködnek egymással, és minden lényeges körülményről tájékoztatják a másik Felet.

11.5.  Amennyiben olyan körülmény merül fel, amely veszélyezteti a szerződés határidőben történő teljesítését, az érintett Fél köteles ezen körülményről haladéktalanul értesíteni a másik Felet. Ezen tájékoztatás elmulasztásából eredő kárt a mulasztó Fél köteles megtéríteni.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

12.1. Amennyiben a Megrendelő a szerződés megkötése és teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsát személyes adatokat, akkor ezen személyes adatok kezelését Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok, illetve a www.wolf-hu.eu címen található weboldalán elérhető Adatkezelési tájékoztató alapján kezeli.

 1. A szerződés megszűnése és az elállási jog gyakorlása

13.1. Amennyiben a 13.2-13.3., valamint a 13.5.-13.6. pontokban meghatározott esetek nem következnek be, úgy az egyedi szerződés annak mindkét Fél általi szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

13.2. A Felek a szerződést közös írásbeli megegyezésükkel bármikor megszüntethetik.

13.3. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között jön létre a szerződés (távollévők között kötött szerződés), akkor a Fogyasztó jogosult a megvásárolt Termék, illetve több Termék vagy több darabból álló Termék értékesítése esetén az utoljára szolgáltatott Terméknek, illetve darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

13.4. Felek rögzítik, hogy a Fogyasztó 13.3. pont szerinti elállási és felmondási jogára vonatkozó részletes tájékoztatást, az elállási és felmondási jog gyakorlását segítő elállási/felmondási nyilatkozatmintát, valamint a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1-3. számú mellékletei tartalmazzák. Felek kifejezetten rögzítik, hogy ezen mellékletek kizárólag a Fogyasztóval kötendő szerződésekre irányadók.

13.5. A megrendelés elküldését követően, annak Szolgáltató általi visszaigazolásáig a Megrendelő jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni.

13.6. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő között a szerződés létrejött, attól Megrendelő kizárólag a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozattal állhat el a teljesítés megkezdése előtt. Ha a teljesítés megkezdése előtt a Megrendelő eláll a szerződéstől, akkor a vételár összegének 25%-ra jogosult a Szolgáltató bánatpénz jogcímén, és a bánatpénz levonása után a megfizetett vételárból fennmaradó összeget az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Szolgáltató a Megrendelő részére. 

 1. A szerződés módosítása

14.1. A Felek a közöttük létrejött szerződést elektronikus levelezés útján vagy írásba foglalt egyedi szerződésmódosítás útján jogosultak módosítani közös akarattal.

 1. Vegyes rendelkezések

15.1. A Megrendelő panaszát megküldheti a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF 1. pontjában található postacímre vagy e-mail címre postai levélben vagy e-mailben, amelyre a Szolgáltató 30 napon belül írásban, a Megrendelő által választott módnak megfelelően válaszol.

Mindemellett Megrendelő panaszát szóban is előadhatja telefonon a +36 1 357 59 84 számon, munkanapokon 09.00 és 16.00 óra között. A szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és amennyiben azok megalapozottnak bizonyulnak, úgy intézkedik a panaszok orvosolása érdekében. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát megküldi Megrendelőnek legkésőbb a panasszal kapcsolatos válaszának megküldésével egyidejűleg.

Amennyiben a jogszabály szerint Fogyasztónak minősülő Megrendelő nem elégedett a panaszkezelési eljárással, akkor panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervéhez fordulhat.

Az egyes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók meg: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag .

Amennyiben a Megrendelő jogszabály alapján fogyasztónak minősül és a Szolgáltató válaszát panaszára nem fogadja el, lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.:10.

A jogszabály alapján fogyasztónak minősülő Megrendelő a lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai weboldalon, az illetékes békéltető testület weboldalára mutató linkre kattintva érheti el.

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Fogyasztó és az Európai Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. A vitarendezési platform elérhető a következő webhelyen: Online vitarendezés | Európai Bizottság (europa.eu)

15.2. Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

15.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató kártérítési felelőssége – a 2013. évi V. törvény ( Ptk.) 6:152. §-ban foglalt esetek, valamint azon esetek kivételével, melyeknél a felelősség kizárását vagy korlátozását a vonatkozó magyar jogszabályok kizárják  – bármely szerződés teljesítésével kapcsolatban bekövetkezett valamennyi káresemény(ek) kapcsán összesen legfeljebb 20.000,-Ft-ig terjed, beleértve ebbe bármiféle, a Megrendelő vagy harmadik személy oldalán az érintett szerződéssel közvetlenül vagy közvetve a Szolgáltatónak felróható bármely okból bekövetkezett kárt. Amennyiben ellentmondás merülne fel a jelen rendelkezés és az ÁSZF bármely más rendelkezése között abban az esetben jelen rendelkezés az irányadó.

15.4. A Szolgáltató és a Megrendelő vállalják, hogy amennyiben a közöttük kötött szerződésből eredően jogvita merül fel, minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy azt elsősorban közvetlen, békés tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a Felek közötti békés tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Pp. 26. § (1) bekezdés alapján a Fogyasztóval, mint alperessel szemben indítandó perre a Fogyasztó lakóhelye szerinti bíróság illetékes.

15.4. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az egyedi szerződés valamely feltétele vagy rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, az nem érinti az ÁSZF vagy a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét. A Felek a szerződés érvénytelen rendelkezését haladéktalanul kötelesek oly módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely a Felek eredeti szerződési akaratának leginkább megfelel.

15.5. A Szolgáltató nem felel a vis maiorból (természeti katasztrófák, háború, forradalom, felkelés, közlekedési útvonal lezárása, behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott, a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő súlyos üzemzavarok) eredő, vagy egyéb olyan károkért, melyekkel összefüggésben bizonyítja, hogy azt ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, és amely körülményekkel kapcsolatban nem volt elvárható, hogy azt a Szolgáltató elkerülje vagy az így bekövetkező kárt elhárítsa.

15.6. A jelen ÁSZF-ben meghatározott kifejezések a hozzájuk rendelt jelentéssel rendelkeznek, és tartalmazzák mind az egyes, mind a többes számot.

15.7. A Felek között létrejött szerződésre és a jelen ÁSZF-re a hatályos magyar jogszabályok irányadók, így különösen a 2013. évi V. törvény (Ptk), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet; és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

15.8. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az ÁSZF 13. pontjában hivatkozott Fogyasztó tájékoztatását és joggyakorlását segítő alábbi mellékletek:

2024. [05*]. [15*].

A WOLF Klíma és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

1. számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 2. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le

b) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatására irányuló szerződés esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d) szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a szerződéskötéstől számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

WOLF Klíma és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 38. c. ép.

telefonszám: [+36 1 357 59 84 *]

faxszám: [*]

e-mail cím: [info@wolf-hu.eu*]

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (2. számú melléklet)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben Ön a szerződés alapján terméket vett át, a terméket visszafuvarozzuk Öntől. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege: 20.000,- Ft, azaz húszezer forint.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén amennyiben Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

2. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: WOLF Klíma és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 38. c. ép., telefonszám: [+36 1 357 59 84 *], faxszám: [*], e-mail cím: [info@wolf-hu.eu*])

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

3. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Ön a WOLF Klíma és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (a jelen mellékletben a továbbiakban: vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított 1 év belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a WOLF Klíma és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásával, illetve, amennyiben az a Felek közötti szerződés tárgyát képezi, akkor annak üzembe helyezésével kezdődik feltéve, hogy a termék Fogyasztó részére történő átadása és annak üzembe helyezése között nem telik el több mint 6 hónap.  Ha a Fogyasztó a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

A jótállási határidők elmulasztása – a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt esetek kivételével – jogvesztéssel jár.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.